Jag var lite nyfiken på OX2, då aktien tappat ganska mycket i år (40 procent) samtidigt som den underliggande verksamheten är intressant. Därför bestämde jag mig för att ta en snabb titt på bolaget.


OX2 utvecklar och säljer främst vindkraftsparker, både på land och ute till sjöss. De utvecklar även lite solkraftsparker. Under helåret 2022 omsatte bolaget 7,6 miljarder kronor och hade ett rörelseresultat på 1,1 miljarder kronor, vilket ger en stark rörelsemarginal på 14,7 procent.


De senaste tolv månaderna har omsättningen ökat till 8,2 miljarder, medan rörelseresultatet däremot sjunkit till 1 miljard, innebärande en marginal på 11,7 procent. I Q2 försämrades marginalen än mer och var ensiffrig på 9,4 procent. Bolaget hänför försvagningen till en förändrad produktmix och att en större del av intäkterna kommit från byggportföljen snarare än försäljningar. Byggportföljen har således lägre marginaler. Därtill stiger personalkostnaderna i rask takt.


Majoriteten (68 procent) av bolagets projektutvecklingsportfölj på 32.448 megawatt är i ett tidigt skede, innebärande att parkerna beräknas vara klara inom 3-7 år. Eftersom kategorin medellång, med en beräknad utvecklingstid på 2-5 år, är mycket mindre (24 procent av totalen) än kategorin tidig, antar jag att projekten i den tidiga kategorin är längre bort än fem år. Annars borde de ha räknats in i kategorin medellång, tänker jag. I det sena stadiet, där projekt förväntas realiseras inom 3 år, finns 2.423 megawatt.


Utvecklingsportföljen är således väldigt baktung, men OX2 skriver samtidigt att alla projekt i den portföljen inte realiseras. Det förklarar i alla fall delvis varför kategorin tidig är mycket större. Att vara noga med också är att utvecklingsportföljen inte är projekt under byggnation. Det finns en separat portfölj för dem, byggportföljen. Den uppgår till 1.200 megawatt. Den har legat ganska stabil runt 1.100-1.300 megawatt de senaste kvartalen.


Skillnaden mellan utveckling och byggnation är att under den förra så genomförs analyser för miljökonsekvenser, diverse mätningar och även tillståndsansökningar. Under byggnation sker, ja, byggnationen.


OX2 tillämpar successiv vinstavräkning, innebärande att bolaget redovisar intäkter och kostnader i takt med att byggnationen fortskrider. Detta kan i breda drag innebära att en större byggportfölj leder till högre siffror i resultaträkningen, så om byggportföljens omfattning står någorlunda stilla innebär det att högre intäkter och resultat till viss del uteblir. En faktor som spelar stor roll här är däremot priser, både sett till intäkter och kostnader. Om försäljningspriset är högt så borde marginalen bli bättre och vice versa.


På grund av den successiva vinstavräkningen kan det bli en enorm skillnad mellan resultaträkningen och kassaflödesanalysen. OX2 har däremot ett upplägg så att kunden betalar vid milstolpar under byggnationen, vilket lyckligtvis ger ett stabilare kassaflöde. Hittills i år är däremot bolagets nettokassaflöde -1,2 miljarder kronor, jämfört med rörelseresultatet på positiva 0,3 miljarder. Bolaget har dock varit på förvärvsstigen med ett större australienskt köp, vilket har tyngt kassaflödet.


Balansräkningen är i fint skick. Marginell andel goodwill, men närmare 40 procent av balansomslutningen är likvida medel. Det gör att OX2 har en nettokassa på 2,2 miljarder kronor, ett styrketecken, men varför är de likvida medlen så höga? På grund av det negativa kassaflödet var de till och med ännu högre tidigare. Jag ställer mig lite tveksam till den kapitalallokeringen, men å andra sidan kan jag varken branschen eller bolaget särskilt bra. Detta är som rubriken antyder endast en snabb titt.


Man kan inte skriva om aktier och inte nämna värdering. Aktien värderas inte särskilt högt. P/E på 14 och ev/ebit på 12,5, båda räknat på rullande tolv månaders siffror. OX2 noterades under 2021, så historiken är väldigt kort och eftersom aktien noterades under en väldigt munter börsperiod så var värderingarna höga då. Räknat sen 2021 har värderingen halverats, men samtidigt så var det en period av eufori för förnyelsebar energi med uppblåsta värderingar.


Sammanfattningsvis är OX2 onekligen ett intressant bolag i en väldigt spännande bransch. Jag skulle inte ställa mig helt främmande till att köpa en aktiepost, men innan det skulle jag vilja göra lite djupare analys och räkna mer på värderingen. Marginalförsvagningen är lite oroväckande, men den är fortfarande på en helt okej nivå och eftersom bolaget har en nettokassa så äts inte rörelseresultatet upp av räntekostnader. Jag kommer att följa bolaget noggrannare framöver.