I början på mars hände något stort i installationsbranschen, dock med svårbedömda effekter. Bravida och Instalcos största två konkurrenter meddelade sin fusion och därmed bildas en jätte inom sektorn.


Det är finska Caverion och Assemblin som går samman och bildar ett bolag med en årsomsättning på nästan 45 miljarder kronor. Jämförelsevis var Bravidas och Instalcos omsättning för 2023 drygt 29,4 respektive 14,3 miljarder kronor.


Enligt Bravidas årsredovisning för 2022 hade kvartetten (blivande trion) omkring en fjärdedel av den nordiska installations- och servicemarknaden. Bravidas marknadsandel det året var 9 procent och Instalcos andel under 2023 (Bravida har inte släppt sin årsredovisning för 2023 än) var 6,4 procent. Trots att siffrorna kommer från skilda år är marknadsandelar något som rör sig långsamt och därmed kan det med någorlunda säkerhet konstateras att fusionen av Caverion och Assemblin kommer att inneha en dryg tiondel av marknaden – strax över Bravida.


Assemblin Caverion Group, som det sammanslagna bolaget döps till, kan därmed röra till det i grytan.


Jag skriver kan eftersom det är svårt för en utomstående att veta vad detta egentligen innebär. Till att börja med är det ett riskkapitalbolag som orkestrerat affären och bara det får en del lampor att blinka rött för hur framgångsrik affären kommer bli. Riskkapitalbolag har under konjunktursvackan och den penningpolitiska åtstramningen haft otroligt svårt att bedriva sin ordinarie verksamhet med att köpa bolag, röra runt i dem och sedan antingen notera dem eller sälja dem vidare. Köparna på såväl den onoterade som noterade marknaden har generellt dragit öronen åt sig de senaste åren.


Det finns således en inte obetydligt sannolikhet att affären är ett lite desperat drag från Assemblin och Caverions ägare Triton för att kanske förbereda det fusionerade bolaget inför en börsnotering. Triton köpte under fjolåret upp Caverion och ägde sedan tidigare Assemblin. I en intervju sade en från Triton att en börsnotering är en av flera möjligheter för Tritons utträde från Assemblin Caverion.


I intervjun framgår det att logiken bakom affären är att det nya bolagets bredd blir unikt. Detta kan tolkas på lite olika sätt, däribland att bolaget satsar på ett helhetserbjudande. Att vara en helhetsleverantör innebär att kunden bara behöver hantera ett bolag i stället för till exempel 2-3 stycken. Det är därmed tidsbesparande och effektivt för kunden, men kanske lite dyrare också.


Av de fyra bolagen kan jag Bravida bäst och jag kommer således att utgå från Bravida. Det ska även tilläggas att jag äger aktier i Bravida. Bravidas fem största kunder motsvarar i alla fall endast runt en tiondel av bolagets försäljning, vilket tyder på att uppdragen ofta är småskaliga och stort till antalet. Den största kunden stod för 3 procent av omsättningen; mindre än 1 miljard kronor.


Frågan kring bredd är någorlunda komplex (i all fall för mig) och kan vändas och vridas på. En fastighetsägare med ett dussin fastigheter behöver sannolikt inte ett särskilt brett erbjudande, medan det i byggsektorn kanske är lite annorlunda. Om till exempel Bravida själva kan lösa belysning, VVS och dragning av el är det en fördel. Ett helhetserbjudande är en bra affärsidé, men de småskaliga projekten gör att sådana erbjudanden kanske nödvändigtvis inte behöver vara särskilt breda. Att ha en väldigt bred verksamhet, men där en del av bredden inte är särskilt efterfrågad, är inte särskilt effektivt, om ni förstår vad jag menar.


Att bolaget har en bredd i sin verksamhet med många olika efterfrågade unika kompetenser kan däremot vara ett hot. Att kunna konkurrera ut Bravida (eller Instalco för den delen) genom kompetens skulle vara betydligt mer skadligt. Säg att Assemblin Caverion kan vinna en större upphandling eftersom bolaget kunde erbjuda allt som Bravida kunde och ytterligare saker på grund av kompetens inom ett eller flera områden som Bravida inte har. Detta ser jag dock som en ganska specifik händelse och inte något som berör mindre projekt (mindre projekt bör vara mer enformiga samt sker färre upphandlingar för dem), som Bravida främst är exponerat mot. Det gäller även att kompetensen finns på rätt ställe. Om den särskilda kompetensen befinner sig i Helsingfors och projektet i Oslo är det inte särskilt konkurrenskraftigt. Sedan kan givetvis andra i koncernen utbildas inom ämnet och då har Assemblin Caverion ett försprång, men även Bravida borde kunna utbilda sin personal inom ämnena.


Om kompetensen finns utbredd i hela koncernen och att det sockrar det befintliga erbjudandet även till småskaliga projekt skulle det kunna vara ett påtagligt hot, men konkurrensfördelar uppstår inte nödvändigtvis bara för att bolagen går ihop. Bara för att kompetensen nu samlas under ett bolag betyder det inte att Bravida inte har konkurrerat med det tidigare. Allt detta beror lite på vad för kompetenser som ligger inom Assemblin och Caverion och hur Assemblin Caverion kan integrera dem i sitt sammanslagna erbjudande.


Enligt Triton kommer Assemblin Caverion ha en stark balansräkning och förvärv i sitt sikte, men eftersom installations- och servicebranschen är så fragmenterad med många lokala aktörer är förvärv något som skett löpande i många år. Även separat skulle bolagen fortsätta förvärva och att sammanslagningen skulle påverka i någon större utsträckning här har jag svårt att se. Kanske att bolagen lättare kan svälja större förvärvsobjekt, men dessa lär vara väldigt få.


Beträffande eventuella synergieffekter/stordriftsfördelar är jag även här tveksamt inställd till några större sådana. Ska de två bolagen byta till samma affärssystem? Inköpssystem? Det är enorma arbeten i bolag av sån här storlek och står med största sannolikhet för en mindre del av kostnadsmassan. Att Assemblin Caverion skulle få noterbart lägre inköpspriser på grund av sin storlek är jag också tveksam till just eftersom de redan innan fusionen är stora. Hur stort samarbetet mellan bägge blir är svårt att säga, men visserligen skulle de kunna göra gemensamma beställningar och kanske spara in på fraktkostnader samt eventuellt få ett marginellt lägre inköpspris. Att Assemblin Caverion skulle kunna plötsligt erbjuda ett betydligt lägre pris än Bravida eller Instalco och ta marknadsandelar på så sätt har jag svårt att se. Noterbart är att Bravida hade högre marginal än både Assemblin och Caverion under 2023.


Sammanfattningsvis är det svårt att bedöma de exakta effekterna från fusionen, men det är i alla fall ett bolag i en pressad bransch som orkestrerat den. Vikten på bredd och kompetens är nästan lite abstrakt och svårtolkad, men det ska tilläggas här att jag är en lekman inom branschen, och att förvärvsdelen i marknaden skulle påverkas i någon större utsträckning ser jag som osannolikt. Några betydande synergieffekter ser jag inte heller, så min slutsats är att fusionen ter sig inte vara något stort hot mot Bravida i nuläget. Jag kommer emellertid hålla koll på om detta nämns i Bravidas rapporter och kanske dra ett mejl till IR och fråga.